การพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลุ่ม UST ภายใต้กลุ่มมิตรผลมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจ
ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืน

เติบโตและก้าวไปสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยกัน

กลุ่ม UST ภายใต้กลุ่มมิตรผลมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจและชุมชนที่เข้มแข็งเสมอมา ควบคู่ไปกับการยึดมั่น ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อให้การใช้ทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพสูงสุด สร้างสมดุลให้สิ่งแวดล้อม

เพราะเราเชื่อมั่นว่า การพัฒนาที่มุ่งรักษาสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางที่ทำให้เราเติบโตไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน