number

Mastery

โดยเราจะแสวงหาความเชี่ยวชาญ และโอกาสตลอดเวลา เพื่อพัฒนาทั้ง ตนเองและองค์กร

number

Innovation

เปิดรับการเปลี่ยนแปลงและ การทำงานในรูปแบบ Digital

number

Trustworthiness

ยึดมั่นในคุณธรรม กล้าพูดกล้า รายงานสิ่งที่เป็นจริง และมีจิตสำนึก ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สู่ความยั่งยืน

number

Resilience

พร้อมที่จะทำทันที ทำด้วยความรวดเร็ว กล้ายอมรับความผิดพลาด และพัฒนา อย่างไม่หยุดยั้ง

Life with Us

กลุ่ม UST
เรายึดถือวัฒนาธรรมองค์กร
เปรียบเสมือนเข็มทิศในการใช้ชีวิต
โดยเฉพาะในเรื่อง

วัฒนธรรมองค์กร 4 ประการนี้
ที่หล่อหลอมความเป็น UST People
จากรุ่นสู่รุ่น

career-bg-left

Live with Us

UST People

เพราะเราเชื่อมั่นในคุณค่าของคนว่าพนักงาน คือสิ่งที่มีค่าที่สุดขององค์กรและเป็นกำลังหลัก ในการนำพาองค์กรก้าวไปข้างหน้า

UST Lifestyle

เน้นการทำงานให้เกิด Work-LifeBalance ผ่านการปรับปรุง Work Process ให้มีประสิทธิภาพ สูงสุด

Learning & Development

พัฒนาคนผ่านเครื่องมือ ICDP และ70:20:10 ที่เน้นให้พนักงานได้เกิดการเรียนรู้โดยการ ลงมือทำผ่านProject Assignment

Compensation & Benefits

เพื่อให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้จัดสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆเพื่อให้ตรงกับความต้องการ ของพนักงานอย่างทั่วถึง

ร่วมงานกับเรา

มาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา เราเชื่อมั่นในคุณค่าของคนว่า พนักงานคือสิ่งที่มีค่าที่สุดขององค์กร