นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและโปร่งใสและให้ความสำคัญต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้บริษัท ยูไนเต็ด
แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและสอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
พ.ศ. 2562 จึงกำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของ บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

2.1 เพื่อใช้ในการติดต่อ ยืนยัน หรือระบุตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

2.2 เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการของบริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จะเก็บรวบรวม และเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม เพียงเท่าที่จำเป็นและเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์และเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้ บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

(1) จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง ผ่านทางเอกสารใบสอบถาม แบบฟอร์มขอใบเสนอราคาค่าบริการ การโต้ตอบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือช่องทางอื่นๆ ระหว่าง
บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(2) จากบุคคลที่สาม ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ หรือได้รับเป็นเอกสาร หรือช่องทางอื่นๆ

4. ข้อจำกัดการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

4.1 บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็นและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเท่านั้น

4.2 บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไปเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกโดยปราศจากความยินยอมของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

5. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

(1) จัดเก็บในรูปแบบ Soft Copy และ Hard Copy ตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย

(2) จัดเก็บตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่ในกรณีที่ต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตามที่กฎหมายกำหนด เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บแล้ว บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จะดำเนินการทำลายข้อมูล ส่วนบุคคลดังกล่าวด้วยวิธีการทำลายข้อมูล หรือลบทิ้งซึ่งข้อมูลภายใน 3 ปี นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

6.สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

6.1 สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ให้ไว้กับบริษัท ยูไนเต็ด
แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้

6.2 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงขอให้บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด
เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้

6.3 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

6.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล

6.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

6.6 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

6.7 สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อมายัง บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้น ทั้งนี้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ โดยบริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอดังกล่าว

7. ช่องทางการติดต่อบริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือ

สำนักงานใหญ่
บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 78/2 หมู่ที่ 2 ซอยวัดแค ถนนสุขสวัสดิ์
อ. พระสมุทรเจดีย์, จ. สมุทรปราการ 10290
โทร. (02) 861-7888

คลังสินค้าและท่าเรือสมุทรปราการ
บริษัท มิตรผลคลังสินค้า จำกัด
เลขที่ 78/2 หมู่ที่ 2 ซอยวัดแค ถนนสุขสวัสดิ์
อ. พระสมุทรเจดีย์, จ. สมุทรปราการ 10290
โทร. (02) 861-7888

ท่าเรือชลบุรี
บริษัท อ่าวไทยคลังสินค้า จำกัด
ท่าเรือแหลมฉบัง(ท่า A4) ต. ทุ่งสุขลา,
อ. ศรีราชา จ. ชลบุรี 20230
โทร. (033) 004888

Website : www.ust.co.th/
E-mail : UST-Sales@ust.co.th

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ให้บริการ หรือมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะบริษัทหรือหน่วยงานธุรกิจ บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด
เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จะทำการตลาดทางตรงกับบริษัทหรือหน่วยงานธุรกิจที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นตัวแทนเพื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ บริการ และเพื่อให้บริษัทและหน่วยงานธุรกิจของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้งานเท่านั้น

หากพบเห็นการกระทำใดที่ไม่เป็นไปตามนโยบายบริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ฉบับนี้ สามารถร้องเรียนการกระทำดังกล่าวแก่บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด
เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้ที่ช่องทางการติดต่อข้างต้น

9. การตลาดทางตรง

บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ให้บริการ หรือมีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะบริษัทหรือหน่วยงานธุรกิจ บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด
เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ จะทำการตลาดทางตรงกับบริษัทหรือหน่วยงานธุรกิจที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นตัวแทนเพื่อประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ บริการ และเพื่อให้บริษัทและหน่วยงานธุรกิจของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลใช้งานเท่านั้น

หากพบเห็นการกระทำใดที่ไม่เป็นไปตามนโยบายบริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ฉบับนี้ สามารถร้องเรียนการกระทำดังกล่าวแก่บริษัท ยูไนเต็ด แสตนดาร์ด
เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้ที่ช่องทางการติดต่อข้างต้น